Technical Committee

 

Technical Co-Chairs

Prof. Lap-Pui Chau, Nanyang Technological University, Singapore
Prof. Yun He, Tsinghua University
Prof. Kenneth KM Lam, The Hong Kong Polytechnic University

Committee Members

André Guarda, Instituto Superior Técnico- Universidade de Lisboa
Catarina Brites, Instituto Superior Técnico- Universidade de Lisboa
Dejan Vukobratovic, University of Novi Sad
Din-Yuen Chan, National Chiayi University
Dong Li, Guangdong University of Technology
Fernando  Pereira, Instituto Superior Técnico- Universidade de Lisboa
Frank Leung, Hong Kong Polytechnic University
Gabriel Cebrian, Universidad Politécnica de Madrid
Hoang Xiem, Instituto Superior Técnico- Universidade de Lisboa
Huiling Zhou, Alibaba
Jae-Gon Kim,  Korea Aerospace University
Jiwei Hu, Wuhan University of Technology
Jun Xiao, Hong Kong Polytechnic University
Junyu Dong, Ocean University of China
Li Zhuo, Beijing University of Technology
Maria Paula Queluz, Instituto Superior Técnico- Universidade de Lisboa
Muwei Jian, Shandong University of Finance and Economics
Ngai Fong Law, Hong Kong Polytechnic University
Rui Zhao, Hong Kong Polytechnic University
Sanyuan Zhao, Beijing Institute of Technology
Shakeel Saad, Guangdong University of Petrochemical Technology
Susanto Rahardja, Institute for Infocomm Research
Tai-Chiu Hsung, Guangdong University of Technology
Tianshan Liu, Hong Kong Polytechnic University
Xiaoguang Li, Beijing University of Technology